27.5.2024

Publication-X

"in tenebris moderni diei, solum bellum est"

Mikko Paunio: Komissaari Jyrki Kataisen, SITRA:n ja Klaus Schwabin vihreän vehkeilyn tuhoisat seuraukset EU:ssa – Ydinvoiman ja jätteenpolton pääomahuollon vaikeuttaminen Suuren Resetin tavoite

6 min read
Mikko Paunio: Komissaari Jyrki Kataisen, SITRA:n ja Klaus Schwabin vihreän vehkeilyn tuhoisat seuraukset EU:ssa – Ydinvoiman ja jätteenpolton pääomahuollon vaikeuttaminen Suuren Resetin tavoite

Pikalinkki tähän artikkeliin: https://publication-x.com/e4kr

Alkuperäinen julkaisu: https://www.oikeamedia.com/o1-198900

Komissaari Jyrki Kataisen alaisten ja SITRA:n edelleen systematisoima ja edistämä vii-me kädessä ympäristöuskontoon perustuva kiertotalouskäsite on ollut Maailman Ta-lousfoorumin (WEF) Suuren Resetin toimeenpanon mahdollistamien EU-lakien sää-dännän keskiössä.

Kerron seuraavassa kahden Suomen puheenjohtajuuskaudella kaksoispäätösmenet-telyn myötä säädetyn taksonomia-asetuksen nojalla annetun/annettavan delegoidun asetuksen esimerkin voimin, kuinka Suuren Resetin toimeenpano johtaa tuhoisaan ke-hitykseen Euroopan unionissa 2020-luvulla.

Tarkasteluni keskiössä ovat ydinenergia ja jätteenpoltto. Niiden hyödyntäminen on WEF:n ympäristökertomuksen mukaisesti tehtävä yhteisölainsäädännöllä niin kalliiksi, että niitä ei voida hyödyntää hyvinvoinnin ja talouskasvun turvaamisessa huolimatta niiden ylivertaisesta ympäristöystävällisyydestä vaihtoehtoihin nähden.    

Olen kirjoituksissani osoittanut, kuinka komissaari Jyrki Katainen (2015-2019) ja SITRA vehkeilivät ainakin jo vuodesta 2015 alkaen  Maailman Talousfoorumin (WEF) kanssa edistääkseen kiertotalouskäsitteellä WEF:n Suurta Resettiä, joka pohjaa viime kädessä uskonnolliseen kertomukseen ilmastonmuutoksen ja luontokadon tuhoisista vaikutuksista maapallon elinkelpoisuudelle (1,2,3).  Ensi töinään komissaari ja Euroopan unionin komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen laaditutti ja hyväksytytti komission tiedonannon kiertotalouden toimintasuunnitelmasta (4) Euroopan unionissa, jonka pohjalta on nyt säädetty keskeiset EU-lait, jotka ovat edellytyksenä Suuren Resetin toimeenpanolle. Toimintasuunnitelma julkistettiin vuoden 2015 joulukuun toinen päivä. Suuri Resetti julkistettiin vasta vajaa viisi vuotta toimintasuunnitelman julkaisemisen jälkeen (5).

SUUREN RESETIN MUKAISET YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYDEN KRITEERIT OVAT MIELIVALTAISIA JA NE PERUSTUVAT USKONNOLLISIDEOLOGISEEN AJATTELUUN

Tähän päivään mennessä tämän tiedonannon mukaisesti on – kuten olen kirjoituksissani maininnut – säädetty kiertotalouden ollessa ajattelun keskiössä keskeiset Suuren Resetin toimeenpanevat lakipaketit, joita ovat kiertotalouspaketti (2018), Fit for 55 energiapaketti (2021, 2022 ja 2023) ja Suomen puheenjohtajuuskaudella neuvoston (Ecofin) ja EU-parlamentin vuonna 2019 hyväksytty taksonomia-asetus (6). Taksonomia-asetuksen toimeenpanoa jäsenmaissa ohjaavat valtionvarainministeriöt.

Taksonomia-asetuksen tarkoituksena on ns. delegoiduin asetuksin halventaa rahoitusta WEF:n vihreän kertomuksen mukaisille “hyvis”hankeinvestoinneille. Kriteeristö näihin delegoituihin asetuksiin tehdään tyyliin “tuuli- ja aurinkovoima hyvä, muu voima paha”, “hyönteisruoka nyvä, liharuoka paha”, “polkupyörä hyvä, auto paha” (huom myös sähköauto), “kirppisvaate hyvä, uusi vaate paha”, “kierrätys hyvä, jätteenpoltto paha”, “kangaskassi hyvä, muovipussi paha” ym. ym.

KUN KAKSOISPÄÄTÖSMENETTELYLLÄ ON PERUSSÄÄDÖS HYVÄKSYTTY, ALKAA TARKENTAVAN EU:N KOMISSION SÄÄTÄMIEN ASETUSTEN ANTO ILMAN JÄSENVALTIOIDEN MAHDOLLISUUTTA ENÄÄ VAIKUTTAA TARKENTAVIEN SÄÄDÖSTEN SISÄLTÖÖN

Neuvoston ja EU-parlamentin hyväksymä asetus on hierarkisesti korkein säädös EU:ssa. Se on jäsenmaissa sellaisenaan velvoittavaa lainsäädäntöä toisin kuin esimerkiksi direktiivi, jonka velvoitteet täytyy kirjoittaa sisään kansalliseen lainsäädäntöön.

EU:n kaksoispäätösmenettelyllä hyväksytyissä asetuksissa joko delegoidaan säädösvaltaa jäsenmailta komissiolle tai annetaan komissiolle oikeus ehdottaa komiteamenettelyllä hyväksyttäviä asetusta tarkentavia komission täytäntöönpanoasetuksia. Jälkimmäinen menettely antaa jäsenmaille vain vähäisiä oikeuksia määrätä toimeenpanoasetuksen sisällöstä sitä säätävässä komission komiteassa, kun taas komission säätäessä delegoituja asetuksia jäsenmaiden mahdollisuudet vaikuttaa delegoitujen asetusten sisältöön ovat olemattomat.

Kerron seuraavassa vain kahden taksonomia-asetuksen nojalla annetun/annettavan delegoidun asetuksen esimerkin voimin Suuren Resetin toimeenpanosta aiheutuvasta niin taloudellisesta kuin ympäristöllisestä tuhosta ja niiden energiahuoltovarmuutta heikentävästä vaikutuksesta EU:ssa. Muistutan, että nyt pelkästään taksonomia-asetuksen nojalla annetaan kohdakkoin tsunamin lailla tuhoisia säädöksiä, jotka perustuvat viimeisen 50 vuoden ajan väestöön joukkotiedotuksella iskostettuun ympäristötuhouskontoon.

SUUREN RESETIN VAATIMAT LAIT ON SUURELTA OSIN JO SÄÄDETTY – SUUREN RESETIN TOIMEENPANO ALKANUT

EU:n Taksonomia-asetuksen nojalla säädetty delegoitu energiantuotantoa säätelevä komission asetus (7)

Vuosi sitten keväällä alettiin julkisuudessa kohista siitä, että ydinvoima saisi “joutsenmerkin” eli että se olisi heinäkuussa 2022 lopulta voimaan tulleen delegoidun asetuksen mukaan vihreää energiaa.

Pettymys oli suuri, koska po. delegoitu asetus pitää sisällään pahoja miinoja, jotka vaarantavat mm. Suomen ydinvoimaloiden pääomahuollon edellytykset, itse energian tuotannon ja jotka jopa kävelevät yli ydinturvallisuusdirektiivien. Ne johtuvat delegoidun asetuksen mielivaltaisista “ylimenokausiin” liittyvistä uskonnollisideologisista syistä säädetyistä aikajänteistä, jotka ovat ristiriidassa teknologianeutraliteettivaatimuksen kanssa.

Po. delegoitu asetusehdotus edellyttää tarkoituksenmukaisesti, että jo vuonna 2025, että ydinvoimalat käyttävät vastuuviranomaisen hyväksymää sellaista polttoainetta, jota ei ole olemassakaan.

Pääomahuollon vaarantuminen erittäin pääomavaltaisessa sähköntuotannossa on hyvin huono asia ja toisaalta vaatimus turvautua idea-asteella olevaan polttoaineeseen, jota ei ole saatavissa markkinoilta ja jota ei ole edes hyväksytty asianmukaisesti toimivaltaisten viranomaisten toimesta, ei myöskään tunnu kovin järkevältä. Ydinturvallisuuden heikentäminenkään ei kuullosta järin fiksulta.

“Aurinko- ja tuulivoima hyvä, muu voima paha” oli ideologisuskonnollisista syistä johtuen pakko ujuttaa tähän energia-alaa rampauttavan delegoidun asetuksen yksityiskohtiin.

EU:n Taksonomia-asetuksen nojalla komission lausunnolle lähetetty delegoitu kiertotaloutta säätelevä asetusehdotus (8)

Entä uusi taksonomia-asetuksen nojalla delegoitu asetusehdotus kiertotaloudesta. Mitäpä se tuo tullessaan? Siinä tullaan säätelemään rahoitusta muovipakkausten ja elektroniikan tuotannossa, vesi- ja jätehuollon turvaamisessa, rakennusten ja teiden rakentamisessa, varaosien myynnissä, informaatioteknologian tuotossa ym. Siinä säännellään jopa kirpputoreja ja pyritään edistämään vanhojen tavaroiden vaihdannan kannattavuutta.

Asetusehdotus on niin järjetön, että kommentoin sitä lyhyesti lähinnä yhdyskuntajätehuollon näkökulmasta. Pelkästään tästä näkökulmasta tyhjentävä tämän delegoidun asetusmuutoksen ruotiminen vaatisi monta sivua tekstiä.

Jätteenpoltto on ylivoimaisesti parhain tapa vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, koska se mahdollistaa sekajätteen polton. Tämä mahdollistaa orgaanisen fraktion polton ilman energiaa vaativia välivaiheita, joissa kuluu runsaasti energiaa kuten valmistettaessa biodieseliä muovista. Pipatti ja kumppanit osoittivat tämän jo vuonna 1996 VTT:n julkaisussa (9), jossa todetaan:

“Vaihtoehdot, joissa osa tai kaikki jätteet poltetaan, ovat kasvihuonevaikutuksen kannalta edullisimmat, sillä paitse että kaatopaikkojen metaanipäästöt vähenevät voidaan energiantuotannolla saavuttaa säästöä fossiilisten polttoaineiden käytössä.”

Toisaalta yksinkertainen sekajätteiden keruu – ilman nyt Jyrki Kataisen kiertotalouspaketilla pystytettävää monimutkaista jo ennakkoon toimimattomaksi tiedettyä syntypaikkalajittelua – mahdollistaa jätteiden keruun vain murto-osalla siitä raskaan kaluston kilometrimäärästä, joka nyt tarvitaan purnukoiden ja nyssyköiden keruussa yhdyskunnissa.

Nyt lausuntokierroksella olevassa kiertotaloutta säätelevässä delegoidussa asetuksessa edelleen vahvistetaan järjettömän kiertotalouspaketin toimeenpanoa vielä järjettömämmällä täysin epärealistisella säätelyllä.

Jätteenpolttoon tukeutuva yksinkertainen yhdyskuntajätehuollon strategia mahdollistaa myös metallien järkevän ja taloudellisesti kannattavan kierrätyksen magneettisella esierotuksella tai pohjatuhkasta “louhimalla”.

Jätteenpoltto ei ole saamassa “joutsenmerkkiä” EU:ssa tämän lausunnolla olevan delegoidun asetuksen myötä, koska uskonnollisideologinen “kierrätys hyvä, jätteenpoltto paha” ohjaa ajattelua, vaikka esimerkiksi muovia ei voi käytännössä kierrättää (PET-pullot on poikkeus) ja vaatimukset, joita vihreälle pakkausmuoville tämä delegoitu asetus asettaa, ovat vailla järjen hiventäkään. Kaiken kukkuraksi jätteen poltolla kyettäisiin estämään niitä pakkausmuoveihin liittyviä saastumiseen liittyviä ongelmia, joita tällä delegoidulla asetuksella pyritään vähentämään kuten mikromuovipäästöjä (sisältää näitä epäpuhtauksia) vesistöihin. Muovin mekaanisessa valtaisasti energiaa ja vettä vaativassa kierrätyksessä pääsee vesistöihin runsain mitoin mikromuovia.

Kiertotaloutta edistävän delegoidun asetusehdotuksen eräs seurauksista tulee olemaan ruoan hinnan nousu, koska siinä asetetaan niin järjettömiä vaatimuksia tuotettaville pakkausmuoveille, että se tulee vääjäämättä heijastumaan ruoan hinnan nousuna.

Entäpä lopuksi tämä uskonnollisideologinen hokema “kangaskassi hyvä, muovipussi paha”. Tanskan ympäristöministeriön korkeatasoisessa elinkaaritutkimuksessa osoitettiin, että ekokangaskassia pitää käyttää 20 000 kertaa, jotta se pärjäisi muovipussin kanssa ympäristöystävällisyydessä (10).

Muistutan vielä, että näitä komissaari Jyrki Kataisen ja SITRA:n eli Suomen Itsenäisyyden Muistorahaston kiertotalousidealla edistämiä asetuksia säädetään nyt tsunamin lailla Euroopan unionin komissiossa. Voi meitä poloisia taviksia. Miksi meillä ovat tunarit olleet päättämässä yhteisistä asioistamme?

Viitteet

1) Real Clear Energyn pyytämä artikkelini Suomen Kiertotalouden “ihmeestä”.

The Circular Economy: A Return to Soviet-Style Five-Year Plans | RealClearEnergy

2) SITRA, komissaari Jyrki Katainen ja Maailman talousfoorumi vievät meidät Vihreän siirtymän sijaan kohti Vihreää tuhoa (oikeamedia.com)

3) Katolisen Postil alustan pyytämä artikkeli Maailman Talousfoorumin uskonnollisesta luonteesta.

The World Economic Forum is a Dangerous Religious Cult – The Postil Magazine

4) Komissaari Jyrki Kataisen komission kollegiolle esittelemä “Kierto kuntoon – Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma”, Bryssel 2.12.2015, COM(2015) 614 final.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0614&from=FI

5) Suuri Resetti eli Suuri Nollaus.

6) Kaksoispäätösmenettelyllä Suomen puheenjohtajuuskaudella hyväksytty EU:n taksonomia-asetus:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0852&from=EN

7) Komissiolle jäsenmaiden säädösvallan siirron myötä viime heinäkuussa säädetty energia-alan rahoitusta säätelevä delegoitu asetus:

EUR-Lex – 32022R1214 – EN – EUR-Lex (europa.eu)

8) Komissiolle jäsenmaiden säädösvallan siirron myötä komissio ehdottaa kiertotalouden edistämiseksi taksonomia-asetuksen nojalla annettavaa delegoitua asetusta, joka on laajalla kuulemisella:

taxonomy-regulation-delegated-act-2022-environmental-annex-2_en.pdf (europa.eu)

9) Pipatti R, ym. Jätteiden käsittelyvaihtoehtojen vaikutukset kasvihuonekaasupäästöihin. VTT, 1996. J811.pdf (vttresearch.com)

10) Tanskan ympäristöministeriön julkaisema korkeatasoinen elinkaarianalyysi muovipussien ympäristöystävällisyydestä.