Julkaisuaikataulut

Artikkelit julkaistaan 2 tunnin välein alkaen klo 9, julkaisuajat ovat siis 9,11,13,15,17 ja mikäli päivälle on myös videojulkaisu (ei aina) se tapahtuu klo 19, muussa tapauksessa klo 19 slottiin tulee normaali artikkeli.

Yhteystiedot

Publication-X on sitoutumaton julkaisu, artikkelit tulevat yhteistyökumppaneiltamme, ensisijassa ainoastaan käännämme tekstit ja muut julkaisut  suomeksi.

Tarvittaessa yhteyden toimitukseen saa helpoiten sähköpostilla osoittella [email protected] tai Telegramilla:

https://t.me/konradkurzex

Publication-X:n oma telegram-kanava löytyy myös, https://t.me/publicationxcom

 

24.7.2024

Publication-X

"Vita plus quam nigrum et album"

UNDP: Miksi digitaalisesti todennettu henkilöllisyys on ratkaisevan tärkeää ilmastokriisin ratkaisemisessa?

5 min read
UNDP: Miksi digitaalisesti todennettu henkilöllisyys on ratkaisevan tärkeää ilmastokriisin ratkaisemisessa?

Pikalinkki tähän artikkeliin: https://publication-x.com/vokf

9 lukukertaa

Laillinen henkilöllisyys on keskeinen portti sekä julkisten että yksityisten palvelujen saamiseen. Maailmanlaajuisesti 850 miljoonalla ihmisellä ei kuitenkaan ole keinoja henkilöllisyytensä vahvistamiseksi. Digitaalisuuden omaksuminen tarjoaa mahdollisuuden kuroa umpeen tämä maailmanlaajuinen identiteettikuilu, sillä digitaalinen oikeudellinen identiteetti toimii digitaalisen julkisen infrastruktuurin kulmakivenä ja edistää erilaisten järjestelmien yhteentoimivuutta.

Näyttöön perustuvan päätöksenteon ytimessä ovat korvaamattoman arvokkaat tiedot, jotka saadaan perusrekistereistä, kuten siviili- ja kansallisista henkilötietokannoista. Näiden tietojen eheys edellyttää kuitenkin vankkoja yksityisyyden ja tietoturvan suojatoimia. Näiden perusrekistereiden digitaalisten versioiden luominen ja saumaton yhteentoimivuus mahdollistavat todisteisiin perustuvan päätöksenteon ja osallisuuden sekä ihmisoikeuksien kunnioittamisen kannalta keskeisten tietojen välittömän tuottamisen. Ympäristö-, energia- ja sosiaaliturva-alojen kaltaiset alat hyötyvät merkittävästi tällaisista tiedoista, jotka tukevat vankkoja riskinhallintastrategioita katastrofien ja ilmastokriisien varalta. Näitä tietoja hyödyntämällä voidaan parantaa kansalaisten tiedonsaantia katastrofi- ja hätäaputoimista ja helpottaa kohdennettua viestintää, joka on räätälöity tietyille yhteisöille.

Ilmaston aiheuttamien katastrofien kasvavien riskien keskellä kohdennetut toimet, jotka perustuvat tietoon, voivat tuottaa moninkertaisia hyötyjä. Nämä toimet parantavat ennustuskykyä, tukevat valmiustoimia ja tehostavat reagointimekanismeja, jotta voidaan lieventää ilmastoon liittyviin riskeihin liittyviä epävarmuustekijöitä. Lisäksi tietojen hyödyntäminen voi merkittävästi edistää päästöjen vähentämistä koskevia aloitteita ja siten auttaa ilmastonmuutoksen hillitsemispyrkimyksissä.

Katastrofien aikana digitaalisella identiteetillä on ratkaiseva rooli vaikutusten seurannassa, avustustoimien helpottamisessa ja energiavasteiden optimoinnissa. Se auttaa jakamaan energiaresursseja tehokkaasti, varmistaa, että keskeiset palvelut säilyvät, ja tukee hätäapuryhmiä pääsyssä elintärkeään infrastruktuuriin. Lisäksi digitaalinen identiteetti auttaa koordinoimaan erilaisia toimia eri kulttuurisissa ja maantieteellisissä yhteyksissä tunnistamalla siirtymään joutuneet väestöryhmät ja priorisoimalla apua haavoittuvassa asemassa oleville henkilöille.

On viisi pakottavaa syytä, miksi väestörekisteri- ja väestötilastoista (CRVS) ja kansallisista henkilöllisyystietojärjestelmistä saadut tiedot ovat välttämättömiä välineitä ilmasto- ja energiakriisiin vastaamisessa.

1. Siirtymään joutuneiden tunnistaminen

Digitaaliset oikeushenkilöllisyydet tarjoavat ainutlaatuisen keinon seurata väestön liikkeitä ja helpottavat nopeaa pääsyä kutakin ihmistä koskeviin olennaisiin tietoihin. Tietosuojaan ja yksityisyyteen liittyvien riskien vähentämiseksi tallennetut digitaaliset henkilöllisyystiedot on kerrostettu ja niiden käyttöoikeutta on rajoitettu, mikä varmistaa, että vain valtuutettu henkilöstö voi nopeasti käyttää asiaankuuluvia tietoja laissa määritellyn rajoitetun ajan. Näihin tietoihin sisältyy arvokkaita terveys- ja tuloprofiileja, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta katastrofien vuoksi siirtymään joutuneille henkilöille voidaan tarjota nopeasti tukea. Tällaisten tietojen avulla paikalliset ja kansalliset hallitukset voivat asettaa tuen tärkeysjärjestykseen ja mobilisoida sitä eri demografisten tekijöiden, kuten ikäryhmien, terveysprofiilien, koulutustason ja kielitaidon mukaan, mikä takaa kohdennetumman avun.

Lisäksi perustietojen, kuten hätäyhteystietojen, tallentaminen digitaalisiin oikeushenkilötunnuksiin takaa nopean ja valtuutetun pääsyn, mikä tehostaa tukijärjestelmien toimintaa.

2. Digitaalisen tunnisteen käyttö rekisteröintiä varten

Useat maat ovat ottaneet käyttöön digitaalisia tunnuksia katastrofien vaikutusten rekisteröimiseksi, mikä auttaa ymmärtämään näitä tapahtumia kokonaisvaltaisesti. UNDP:n tuella maat ovat perustamassa seurantajärjestelmiä, joilla kerätään tietoja eri virastoilta, kuten ympäristöstä, terveydenhuollosta, julkisista töistä, liikenteestä, maataloudesta, tilastoista ja muista tahoista kansallisella, maakunnallisella ja alueellisella tasolla.

Kansalaisten digitaaliset henkilötunnukset mahdollistavat iän, sukupuolen, vammaisuuden ja tulojen mukaan eriteltyjen tietojen keräämisen, mikä antaa tietoa katastrofien erilaisista vaikutuksista eri ryhmiin. Nämä yksityiskohtaiset tiedot edistävät tutkimusta, politiikan muotoilua ja kohdennetun sosiaalisen suojelun tuen jakamista epäsuotuisien tapahtumien jälkeen.

3. Katastrofivalmius ja hätätilanteiden hallinta

Digitaalisilla henkilöllisyystodistuksilla on keskeinen rooli katastrofivalmiudessa, erityisesti kriittisillä infrastruktuurialoilla, kuten energia-alalla. Näihin henkilöllisyystodistuksiin tallennetaan arvokkaita henkilötietoja, kuten asuinpaikka ja terveydentila, jotka voivat olla ratkaisevia hätätilanteissa.

Digitaaliset tunnisteet auttavat tunnistamaan haavoittuvassa asemassa olevat väestöryhmät ja kriittisen infrastruktuurin, mikä parantaa häiriönsietokykyä ja takaa luotettavan energiansaannin epäsuotuisissa tapahtumissa, kuten sään ääri-ilmiöissä, seismisessä toiminnassa, maastopaloissa tai sähköverkon häiriöissä. Yleishyödyllisten palvelujen tarjoajat ja pelastuspalvelut voivat hyödyntää näitä henkilötietoja katastrofien aikana paikallistaa tarkasti erityistä apua tarvitsevat henkilöt, kuten sähköllä toimivien lääkinnällisten laitteiden varassa olevat tai liikkumiseen liittyvien haasteiden edessä olevat henkilöt. Kohdennetulla tuella varmistetaan, että yhteisön heikoimmassa asemassa olevat jäsenet saavat nopeasti apua ja pääsevät tarvittavien energiaresurssien piiriin.

Lisäksi digitaaliset henkilötunnukset voivat auttaa resurssien kohdentamisessa tarjoamalla reaaliaikaista tietoa energiainfrastruktuurin tilasta ja katastrofialueiden tarpeista. Tämä mahdollistaa generaattoreiden, polttoaineen ja korjausryhmien tehokkaamman käyttöönoton, mikä vähentää käyttökatkoksia ja parantaa katastrofista toipumisen kokonaisuutta.

4. Energiajärjestelmän kestävyys ja joustavuus

Digitaalisten oikeushenkilötietojen hyödyntäminen energiankulutuksen seurantaan, käyttäytymisen muuttamiseen ja kestävyystoimenpiteiden tehostamiseen voi lieventää ilmastoon liittyviä katastrofeja.

Hallitukset voivat käyttää digitaalisia tunnuksia helpottaakseen uusiutuvan energian kannustimia katastrofialueilla ja kannustaakseen puhtaan energiateknologian käyttöönottoa. Lisäksi digitaaliset tunnukset vahvistavat uusiutuvan energian mikroverkkojen käyttöönottoa, sillä ne antavat arvokasta tietoa energian jakelun ja kuorman tasapainottamisen optimoimiseksi ja tarjoavat luotettavia energialähteitä katastrofien aikana.

Digitaaliset tunnukset auttavat myös resurssien kohdentamisessa tunnistamalla kriittisen infrastruktuurin ja keskeiset palvelut ja estämällä ylikuormitukset ja sähkökatkokset. Pohjimmiltaan digitaaliset lailliset tunnistetiedot antavat energia-alalle mahdollisuuden vastata ennakoivasti kestävyyshaasteisiin ja vahvistaa häiriönsietokykyä, mikä edistää luotettavampia ja kestävämpiä energiajärjestelmiä, jotka kestävät katastrofien vaikutukset.

5. Yhteisöjen voimaannuttaminen

Yhteisön aktiivinen osallistuminen on ratkaisevan tärkeää energian saatavuuden, energian toimitusvarmuuden ja ilmastokriisin ratkaisemiseksi. Digitaaliset lailliset henkilöllisyystodistukset mullistavat yhteisön osallistumisen energia-alalle tarjoamalla turvallisen pääsyn energialähteisiin ja mahdollistamalla energiakaupan yhteisön mikroverkoissa.

Tarjoamalla palkkioita tai tukia suoraan digitaalisiin lompakoihin yksityishenkilöitä kannustetaan investoimaan uusiutuvaan energiaan, mikä johtaa laajempaan käyttöön ja osallistumiseen kestäviin energia-aloitteisiin. Tämä lähestymistapa edistää siirtymistä puhtaampaan energiaan ja antaa kansalaisille mahdollisuuden osallistua aktiivisesti oman yhteisönsä energiakentän muokkaamiseen. Tämä lisää myös avoimuutta, luottamusta ja joustavuutta ilmastoon liittyvissä hätätilanteissa.

Kun otamme digitalisaation rajattomat mahdollisuudet käyttöön, lähdemme matkalle rakentamaan maailmaa, jossa jokainen ihminen ei vain selviydy, vaan myös kukoistaa ilmasto-ongelmien keskellä. Nyt on aika tarttua tilaisuuteen ja luoda tulevaisuus, jossa jokaisella ihmisellä on käytettävissään perusvälineet, kuten digitaaliset henkilötunnukset, jotta hän voi selviytyä ilmastonmuutoksen kauheista seurauksista joustavasti ja päättäväisesti.

Arkistoitu sivu: https://archive.ph/4jg7T